bopen

Mantras

LOKAH SAMASTHA

Lokah Samastha

Sukhino Bhavantu

DEVI MANTRA

GAYATRI MANTRA

Om Bhur Bhuva Swaha

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yonah Prachodayat

SHIVA MANTRA

SHIVA SHAMBO

Jaya Jaya Shiva Shambo x4

Maha Devi Shambo x4

Shiva Shiva Shiva Shambo x4

Maha Deva Shambo x4

CHANTS DE SIVANANDA
Gajananam

Gajānanam Bhūtagaṇādi Sevitam
Kapittha Jambū Phala Sāra Bhakshitam
Umā Sutam Shokavināsha Kāraṇam
Namāmi Vigneshvara Pāda Paṅkajam

Ṣhaḍānanam Kuṇkuma Raktavarṇam
Mahāmatim Divya Mayūra Vāhanam
Rudrasya Sūnam Surasainya Nātham
Guham Sadāham Sharaṇam Prapadye

Yā Kundendu Tuṣāra Hāra Dhavalā
Yā Shubhra Vastrāvritā
Yā Vīṇā Varaḍaṇḍa Maṇḍita Karā
Yā Śveta Padmāsanā
Yā Brahmāchyuta Śaṅkara Prabhritibhiḥ
Devais Sadā Pūjitā
Sā Mām Pātu Saraswatī Bhagavatī
Niśheṣha Jāḍyāpahā

Om Namaḥ Shivāya Gurave
Sat-Chid-Ānanda Mūrtaye
Niṣhprapañchāya Śhāntāya
Śrī Śivānandāya Te Namaḥ
Śrī Viṣhṇu Devānandāya Te Namaḥ

Om Sarva Mangala Māngalye
Śhive Sarvārtha Sādhike
Sharaṇye Tryambake Gauri
Nārāyaṇi Namostute
Narayani Namostute

Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu
Saha Veeryam Karavaa Vahai
Tejasvi naa Vadhee Tamastu Maa Vidvishaa Vahai
Om Shanti Shanti Shantihi

Mahamritunjaya Mantra (Tryambakam)

Om Tryambakam Yajāmahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvārukamiva Bandhanān
Mrityor Mukshīya Māamritāt

Om Sarvesham Svastir Bhavatu
Sarvesham Shantir Bhavatu
Sarvesham Purnam Bhavatu
Sarvesham Mangalam Bhavatu

Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niramayaah
Sarve Bhadrani Pashyantu
Ma Kash-chid-Dhu-khabhag-Bhavet

Asato Ma Sat Gamaya
Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Mrityor Maamritam Gamaya

Om Purnamadah Purnamidam
Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate

Om Shanti Shanti Shanti